[embed]http://www.youtube.com/watch?v=uSxCSYzwVhU[/embed]

[embed]http://www.youtube.com/watch?v=uSxCSYzwVhU&t=1s[/embed]

The Graft 1.0-2.0mm 1.00g ~ 3.6cc

The Graft 1.0-2.0mm 0.50g ~ 1.8cc

The Graft 0.25-1.0mm 2.00g ~ 4.8cc

The Graft 0.25-1.0mm 1.00g ~ 2.4cc

The Graft 0.25-1.0mm 0.50g ~ 1.2cc

The Graft 0.25-1.0mm 0.25g ~ 0.6cc